VYSVĚTLIVKY

Zkratky použité v textu

× ........ proti (například Německo × Rusku),
      kontra (protiklad)
Ag. ...... Anglie
aj. ...... a jiné
apod. .... a podobně
atd. ..... a tak dále
Čes. ..... Česko
Čj ....... čeština, český jazyk
ČR ....... Česká republika
Čsl. ..... Československo
ČSR ...... Československá republika
ČSFR ..... Česko - Slovenská federativní republika
ČSSD ..... Česká strana sociálně demokratická
ČSSR ..... Československá socialistická republika
Eg. ...... Egypt
Evr. ..... Evropa
Fr. ...... Francie
Habsb. ... Habsburkové
hl. ...... hlavní, hlavně
hosp. .... hospodářství
It. ...... Itálie
již. ..... jižní
kol. ..... koloniální
KS ....... komunistická strana
lat. ..... latina, latinsky
mil. ..... milion
mj. ...... mimo jiné
mld ...... miliard
např. .... například
n.l. ..... našeho letopočtu
NATO ..... North Atlantic Treaty Organization
      (Severoatlantický pakt)
Něm. ..... Německo
Niz. ..... Nizozemí
Nj ....... německý jazyk
NO ....... Národní obrození
NSDAP .... Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
      (Národní socialistická německá dělnická strana)
odp. ..... odpověď
ODS ...... Občanská demokratická strana
OH ....... Olympijské hry
OSN ...... Organizace spojených národů
pgm ...... program
pol. ..... polovina
Port. .... Portugalsko
prům. .... průmyslový
před Kr. . před Kristem
Rak. ..... Rakousko
RU ....... Rakousko Uhersko
Rus. ..... Rusko
Řec. ..... Řecko
SA ....... Sturmabteilung (úderný oddíl)
SDP ...... Sudetoněmecká strana
sev. ..... severní
Slov. .... Slovensko
SN ....... Společnost Národů (předchůdce OSN)
socdem. .. sociální demokracie
sov. ..... sovětský
SR ....... Slovenská republika
SS ....... Schutzstaffel (ochranný oddíl)
SSSR ..... Svaz sovětských socialistických republik
stř.,
středov. . středověk
sv. v. ... světová válka
svět. .... světový
stol. .... století
Šp. ...... Španělsko
Švýc. .... Švýcarsko
tj. ...... to jest
UK ....... United Kingdom (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)
USA ...... United States of America (Spojené státy americké)
voj. ..... vojenský
vých. .... východní
záp. ..... západní
zejm. .... zejména
zem. ..... zemědělský

V textu se zajisté vyskytují i další zkratky. Jejich význam je však buď jasný, nebo jsou tyto předem zavedené.


© 1997 - 1999, Václav Němec